| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

فرم ارسال آگهی ترحیم از واتساپ

ثانیه ها در حال گذرند، قدر همدیگر را بدانیم.
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
  • اطلاعات لازم جهت ارسال آگهی ترحیم:
  • نام استان و شهر مربوطه
  • نام و نام خانوادگی متوفی
  • ارسال عکس مرحوم یا اعلامیه
  • تاریخ درگذشت
  • توضیحات بیشتر در صورت نیاز
امکانات افزودنی به صفحه آگهی
0