| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

ثواب سوره تبارک یا ملک برای متوفی