آگهی ههفتمین روز درگذشت حسین براتی (بجستان)

آگهی ههفتمین روز درگذشت حسین براتی (بجستان)