اعمال روز شنبه

Related image

روز شنبه و آغاز هفته مانند روزهای دیگر دارای آداب و اعمالی است که انجام آنها زندگی و روح انسان را قرین رحمت و برکت می سازد. روز شنبه که به نام پیامبراکرم(ص) نامگذاری شده است شامل اعمالی همچون دعا و زیارت مخصوص است