دعای توسل

اگر کسی این دعا را هر روز بخواند، کلیدی در دست دارد که به هر قفلی می‌خورد، اثرش در برآورده‌ شدن حاجات، بسیار مؤثر و معتبر است، ایمان انسان را فزونی می بخشد، بهترین مونس انسان است، در هنگام تنهایی و زمانی که حاجتی داشتید، متوجّه می‌شوید که خواندن دعای توسّل واسطه شده که آن حاجت را از خدا گرفته‌ اید، از این رو بار دیگر هم که حاجتی داشته باشید، به سراغ خواندن همین دعا می روید.»
«اصل اثر و خیر و برکت دعای توسّل مربوط به هر روز خواندن و مداومت بر آن است.»