رئیس جمهور ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی به شهادت رسید.

رئیس جمهور ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی به شهادت رسید.