مرحوم حاج میر حمید سید حاتمی

مرحوم حاج میر حمید سید حاتمی