دعای معراج

توضیحات

  • اسفند ۸, ۱۴۰۲

هرکس دعای معراج را بخواند و یا به همراه داشته باشد، عزیز و مکرم می گردد و حاجات او برآورده خواهد شد. با خواندن این دعا حق تعالی هیچ حجابی در میان او و خودش نمی گذارد و وی را از تمامی بلایا محفوظ نگه می دارد. اگر از آدم تا خاتم جمع شوند و دریاها مرکب شده و تمامی زمین و آسمان کاغذ شوند، باز هم نخواهند توانست ثواب این دعا را بنویسند. کسی که این دعا را بخواند و یا به همراه داشته باشد، دچار تنگ دستی نخواهد شد و تا روز قیامت حساب را از وی برمی دارند و بی حساب داخل بهشت می شود. یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگاری می یابد. ،