| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

بنر اهدای عضو، اهدای زندگی در تسلیت

| خداوند در آیه 32 سوره مائده می فرمایند: هر كس، انسانی را از مرگ رهايی بخشد،  چنان است كه گويی همه مردم را زنده كرده است. |

  • همه
  • اهدا کنندگان عضو