| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

آگهی بنر و آن هایی که دیگر نیستند در تسلیت

| رسول گرامی اسلام فرمود :  خداوند متعال انسان قوی ونیرومند را دوست دارد. حضرت علی (ع) فرمود :  شجاعت انسان متناسب با همت اوست. |

  • همه
  • اردبیل
  • تهران
  • ری
  • سفارش ویژه اردبیل
  • سیاستمداران
  • مشهد
  • هنرمندان
  • ورزشکاران