در حق اموات

برای:
شادی روح اموات

13حمد و توحید تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
آرامش روح اموات

60صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
آمرزش گناهان

16استغفار تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

سوره یاسین - کاهش عذاب اهل قبر

سوره دخان - تسلی خاطر اموات

سوره نور - جهت آرامش اموات

سوره الرحمن - طلب رحمت برای اموات

سوره الملک - برای کاهش فشار قبر

دعای ۲۴ صحیفه - شادی روح پدر و مادر