معرفی مداحان

فرم معرفی و ثبت مداح و شاعر اهل بیت (ع)

کربلایی سعید آقاجانی
کربلایی سعید آقاجانی
اردبیل
کربلایی عرفان لازم نژاد
کربلایی عرفان لازم نژاد
اردبیل
کربلایی مهدی میرزا خواه
کربلایی مهدی میرزا خواه
اردبیل
کربلایی سعید پوردنیا
کربلایی سعید پوردنیا
اردبیل
حاج ودود پاداشی
حاج ودود پاداشی
اردبیل